FAQ

General

Keitä ovat Simply Blue Group ja Eolus?

Simply Blue Group on sinisen talouden hankekehittäjä, joka kehittää kelluvan tuulivoiman, synteettisten polttoaineiden, aaltoenergian ja vesiviljelyn hankkeita. Eolus on uusiutuvan energian hankekehittäjä, joka on erikoistunut maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian sekä energian varastointiratkaisujen kehittämiseen.

Mikä on offshore merituulivoimatuotantoalue?

Offshore merituulivoimatuotantoalue on ryhmä tuuliturbiineja. Jokainen turbiini on kiinnitetty joko merenpohjaan tai pohjaan ankkuroituun kelluvaan perustukseen. Tuulen voima liikuttaa turbiinin lapoja, josta vuorostaan syntyy suuria määriä sähköä, joka siirretään rannikolle merenalaisia kaapeleita pitkin.

Mitkä ovat merituulivoiman hyötyjä?

Merituulivoiman hyötyjä:

● Tuuli on päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti

● Merellä tuulee voimakkaammin ja tasaisemmin kuin rannikolla

● Merituulivoima vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta

● Merituulivoimalat rakennetaan avomerelle, jolloin maisema-, ääni- ja ympäristöhaitat ovat vähäisemmät

● Merituulivoima vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä

● Merelle voi rakentaa suuria tuotantoalueita, joista tehokkaimmat tuottavat sähköä ydinvoimalan verran

Mitä on kelluva merituulivoima?

Kelluvissa merituulivoimahankkeissa kehitetään merituulivoimaloita, joiden perustat ovat kelluvia ja jotka ankkuroidaan merenpohjaan. Turbiinit tuottavat sähköä, joka yleensä siirretään takaisin rannikolle siirtokaapelin avulla.

Kelluvien merituulivoimaloiden hyödyt?

Merituulivoiman yleisten hyötyjen lisäksi kelluvan merituulivoiman osalta hyötyjä ovat myös se, ettei laaja-alaista merenpohjan muokkausta tarvita. Kelluvia merituulivoimaloita voidaan rakentaa myös syvempiin vesiin, jonne perinteisempi' merituulivoimaloita ei kustannussyistä voida rakentaa.

Technology

Miten kelluvat turbiinit kiinnitetään yhteen paikkaan ja kuinka syvälle?

Kelluvat merituulivoimalat voidaan asentaa eri syvyisiin vesiin, koska kelluvat perustukset voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä riippuen veden syvyydestä ja olosuhteista. Tällä hetkellä on olemassa useita eri tyyppisiä teknisiä ratkaisuja kelluville turbiineille. Kelluvat yksiköt kiinnitetään pohjaan ankkurointijärjestelmällä, jossa on useita ankkurointipisteitä. Ankkurointijärjestelmä on muotoiltu kestämään aaltojen synnyttämää kuormaa tuulivoimalalle

Miten ääriolosuhteet säässä vaikuttavat turbiineihin?

Merituulivoimaa rakennettaessa on säätä tutkittu laajasti, jotta voitaisiin ymmärtää menneitä ja tulevia säämalleja. Merituulivoimaa suunnitellaan, rakennetaan ja operoidaan siten, että ääriolosuhteetkin säässä otetaan huomioon, ja laitteet varustellaan sen mukaisesti.

Miten tuotantoalue on liitetty rannikkoon?

Sähkö siirretään tuulivoimaloista merikaapeleita pitkin rannikolle.

Skidbladner

Minkä kokoiseksi Skidbladner-hanketta suunnitellaan?

Skidbladner merituulivoimatuotantolaitos kattaa enintään 111 tuulivoimalaa.

Mikä on Skidbladner-hankkeen aikataulu?

Hankkeen esiselvitykset toteutettiin 2021-2022. Keväällä 2023 oli vuorossa kuulemiset ja sen jälkeen valmistellaan tutkimukset, selvitykset, YVA-selvitys sekä lupahakemus. Viranomaisten käsittelyajoista riippuen tämän jälkeen kuluu vielä muutama vuosi, ennen kuin rakentaminen käynnistyy. Yksi riskitekijä tulee myös olemaan sähköverkkoon liittymisen mahdollisuus. Kun tuotanto on saatu käyntiin, arvioidaan tuotantoalueen elinkaareksi noin 35 vuotta.

Kuinka suuria ovat Skidbladnerin kelluvat tuulivoimalat ja kuinka monta niitä tulee olemaan?

Skibladner-hankkeen turbiinit asennetaan kelluville perustuksille ja niiden maksimikorkeus tulee olemaan 360 metriä.

Mitä kartoitustoimenpiteitä Skidbladner-hankkeessa tullaan tekemään ja millä aikataululla?

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana selvitetään laajasti eläimistöä ja meriympäristöä. Linnut ja merielämä alueella inventoidaan ja alueen muut sidosryhmät arvioidaan. Tämä kaikki kerätään ympäristövaikutusten arviointiin, joka liitetään lupahakemukseen. Lupahakemuksen arvioidaan olevan valmis vuoden 2024 aikana.

Herkules

Minkä kokoiseksi Herkules-hanketta suunnitellaan?

Herkules merituulivoimatuotantolaitokseen suunnitellaan maksimissaan 121 kelluvaa tuulivoimalaa.

Mikä on Herkules-hankkeen aikataulu?

Hankkeen esiselvitykset toteutettiin 2021-2022. Keväällä 2023 oli vuorossa kuulemiset ja sen jälkeen valmistellaan tutkimukset, selvitykset ja YVA-selvitys sekä lupahakemus. Viranomaisten käsittelyajoista riippuen tämän jälkeen kuluu vielä muutama vuosi, ennen kuin rakentaminen käynnistyy. Yksi riskitekijä tulee myös olemaan sähköverkkoon liittymisen mahdollisuus. Kun tuotanto on saatu käyntiin, arvioidaan tuotantoalueen elinkaareksi noin 35 vuotta.

Kuinka suuria ovat Herkulesin kelluvat tuulivoimalat ja kuinka monta niitä tulee olemaan?

Herkules-hankkeen turbiinit asennetaan kelluville perustuksille ja niiden maksimikorkeus tulee olemaan 360 metriä.

Mitä kartoitustoimenpiteitä Herkules-hankkeessa tullaan tekemään ja millä aikataululla?

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana selvitetään laajasti eläimistöä ja meriympäristöä. Linnut ja merielämä alueella inventoidaan ja alueen muut sidosryhmät arvioidaan. Tämä kaikki kerätään ympäristövaikutusten arviointiin, joka liitetään lupahakemukseen. Lupahakemuksen arvioidaan olevan valmis vuoden 2024 aikana.

Wellamo

Minkä kokoiseksi Wellamo-hanketta suunnitellaan?

Wellamo merituulivoimatuotantolaitos kattaa enintään 100 tuulivoimalaa

Mikä on Wellamo-hankkeen aikataulu?

Hankkeen esiselvitykset toteutettiin käynnistettiin 2022 hankealueen kartoituksella ja alueen soveltuvuuden arvioinnilla. Syksyllä 2023 vuorossa ovat kuulemiset ja sen jälkeen valmistellaan tutkimukset, selvitykset ja YVA-selvitys sekä lupahakemus. Viranomaisten käsittelyajoista riippuen tämän jälkeen kuluu vielä muutama vuosi, ennen kuin rakentaminen käynnistyy. Yksi riskitekijä tulee myös olemaan sähköverkkoon liittymisen mahdollisuus. Kun tuotanto on saatu käyntiin, arvioidaan tuotantoalueen elinkaareksi noin 35 vuotta.

Kuinka suuria ovat Wellamon kelluvat tuulivoimalat ja kuinka monta niitä tulee olemaan?

Herkules-hankkeen turbiinit asennetaan kelluville perustuksille ja niiden maksimikorkeus tulee olemaan 360 metriä.

Mitä kartoitustoimenpiteitä Wellamo-hankkeessa tullaan tekemään ja millä aikataululla?

Wellamo on suurhanke, joka aiheuttaa muutoksia Selkämeren ympäristöön. Rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Lakisääteinen YVA-menettely selvittää hankkeen ympäristövaikutukset jo alkuvaiheessa ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on vähentää tai estää ympäristövaikutuksia.