Herkules

Sverige
Herkules SV
Project Status
Projektstatus
Hankkeen Tila
Aktiva
Project Documentation
Projektdokumentation
Hankeasiakirjat
Feedback Form
Feedback Form
Feedback Form
Project Wesbite
Project Wesbite
Project Wesbite
Team Members
Kontakt
Tiimin Jäsen
Joanna Moberg
Joanna Moberg

Offshore Project Manager

projektledare inom havsbaserad vindkraft

merituulivoiman projektipäällikkö

joanna.moberg@seasapphire.com
Partners
Partners
Partners
No items found.

SeaSapphire utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 121 flytande vindkraftverk cirka sex mil sydost om Gotland. Elproduktionen beräknas till 13 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Herkules vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Projektområdet har tagits fram genom en lokaliseringsutredning som är baserad på en screening av bland annat motstående intressen, elbehov samt biologiska och geologiska förhållanden.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom projektområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Facts & Figures

Fakta och bilder

Faktat ja kuvat

Technical Design - Herkules
Technical Design
Teknisk design
Tekninen Design

Approximately 160 wind turbines with maximum height of 360 m.

Parken omfattar upp till 160 flytande vindkraftverk med maximalt höjd på 360 m.

Kattaa 160 kelluvaa tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 360 metriä.

Low Carbon Power Generation - Herkules
Low Carbon Power Generation
Fornybar elproduktion
Uusiutuvan Sähköntuotanto

Herkules Floating Wind 1 - 2.4 GW > 13 TWh of electricity produced per year.

Herkules vindkraftspark 1 – 2.4 GW > Årlig elproduktion på 13 TWh.

Herkules-tuulivoimapuisto 1 – 2.4 GW > Sähkön vuosituotanto 13 TWh.

Distance to the Coast - Herkules
Distance to the Coast
Avstånd från kust
Etäisyys Rannikolta

The project will be located approximately 60km south-east of Gotland.

Vindkraftsparken är belägen cirka sex mil sydost om Gotland.

Tuulivoima-alue sijaitsee noin 60 km Gotlannista kaakkoon.

Covered Area - Herkules
Covered Area
Projektområde
Hankealue

The project will cover an area of approximately 1,000 km2.

Projektet kommer att täcka en yta på cirka 1 000 km2.

Hankkeen pinta-ala on noin 1 000 km2.