Flytande havsbaserad vindkraft i Östersjön

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
SeaSapphire

Om SeaSapphire

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, utvecklar havsbaserad flytande vindkraft i Östersjön. Med banbrytande och beprövad teknik för havsbaserad flytande vindkraft vill vi producera koldioxidfri el i fyra vindkraftsparker i Sverige och Finland. Utvecklingen syftar till att vara en språngbräda för Sveriges och Findlands gröna omställning och möta den ökande efterfrågan på el.

SeaSapphire planerar utvecklingen av fyra havsbaserade vindkraftsparker. Herkules och Skidbladner i Sverige och Wellamo samt ett ännu oannonserat projekt i Finland. Projekten befinner sig i ansökningsfas och parallellt läggs stort fokus på utveckling av försörjningskedjan för att tillhandahålla möjligheter för lokalt jobbskapande och kommersiell användning av energin som skapas för både Finland och Sverige.

Projekten beräknas producera upp till 40TWh/år vilket bidrar till att hjälpa Sveriges och Finlands behov av ökad energiproduktion och samtidigt maximeras de ekonomiska fördelarna och skapar långsiktiga näringslivsutveckling i lokalsamhället.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Flytande havsbaserad vindkraft

Flytande havsbaserad vindkraft

Flytande fundament för havsbaserad vindkraft används på djupa vatten där fasta fundament inte längre är ekonomiskt genomförbara. WindEurope uppskattar att 80 procent av vindresursen i Europa ligger i vatten som är djupare än 60 meter. Därför kommer flytande vindkraft att spela en nyckelroll i utvecklingen av havsbaserad vindkraft i många länder, inklusive Sverige och Finland.

En ytterligare fördel med flytande vind är att vindkraftparkerna kan placeras längre utanför kusten där vindförhållandena i de flesta fall är bättre, störningarna på sjöfart och fiske är mindre, miljöpåverkan är lägre och den visuella störningen är mindre.

De fyra projekten syftar till att ge storskaliga kommersiella och industriella fördelar för Sverige och Finland genom möjligheten att etablera en tillväxtindustri för tillverkning, montering och service av flytande vindkraftsteknik som kan innebära både arbetstillfällen och lokala kompetenslyft.

Spain’s
objectives
for 2030:
1-3GW
Portugal's
objectives for the following years:
6-8GW
IBW’s
objectives:
Multi-gigawatts

(hundreds of thousands of homes)
Potential maritime area for floating offshore wind
8,000km2
Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Havsomraden

Alternativanvändning av havsområdet

Tång- och algodlingar kan ge en hållbar och hälsosam ny näringskälla som enkelt kan införlivas i de flesta livsmedel och som dessutom kan användas för produktion av biobränslen.  Tång växer snabbt, fixerar koldioxid, fosfor och nitrater och producerar syre, vilket ger negativt koldioxidavtryck.

En havsbaserad vindkraftspark kan hysa tångodlingar och bidra till uppbyggnaden av en industri för både näringsämnen och biomassa som kan användas för produktion av biobränslen.

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, har som målsättning att utforska möjligheten att använda det marina utrymmet i parkerna för tångodling och kommer att arbeta med lokala företag, universitet och forskare för att utvärdera potentialen i Östersjön.

Producerad Energi

Alternativ användning av producerad energi

SeaSapphire har ambitionen att utforska etableringen av biobränsleproduktion nära vindkraftparkerna i samarbete med lokala intressenter.  Biobränslen kan produceras med el som genereras av vindkraftparker samt koldioxid från luft och vatten. Till skillnad från konventionella bränslen släpper de inte ut ytterligare koldioxid och är klimatneutrala.

Tack vare biobränslens kompatibilitet med dagens förbränningsmotorer kan biobränslen delvis blandas in i icke förnyelsebara bränslen, vilket gör det möjligt att återanvända befintlig olje- och gasinfrastruktur från fossilbaserade bränslen, till hållbar bränsleproduktion och lagring. Detta gör det möjligt att hantera begränsningar i kapaciteten på elnätet samt öka planerbarheten i energiproduktionen vilket skapar ett positivt bidrag på flexibilitetsmarknaden.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Projektets mål

Projektets mål

01 -

SeaSapphire kommer att kunna bidra med upp till 40TWh/år till Sveriges och Finlands energibehov som uppskattas behöva ett tillskott på 240TWh  år 2045 för att nå omställningsmålen.

02 -

Vi kommer att undersöka alternativa och hållbara sätt att använda den producerade energin och det marina utrymme som används av parkerna.  Vi söker samarbete med forskningsorganisationer, innovationsinitiativ, universitet och industrier för att utforska potentialen för bland annat biobränslen, Carbon Dioxide Removal (CDR) och tångodling.

03 -

Vi vill utveckla hållbara och transformativa projekt, arbeta med haven och göra det möjligt för lokalsamhället att dra nytta av projekten. Vi åtar oss att främja kontinuerlig och stark samverkan med intressenter och närsamhället för att utveckla hållbara arbetstillfällen och leveranskedjor relaterade till flytande havsbaserad vindkraft samt utforska alternativ användning av energiproduktionskapacitet och användning av marint utrymme.

Image credit: Courtesy of Principle Power: Dock90
Partnerskapet

Om Partnerskapet

SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett starkt samarbete mellan två ledande aktörer där Eolus bidrar med över 30 års erfarenhet av vindkraftsutveckling i Norden och Simply Blue Group bidrar med tio års global expertis i utveckling av ”Blå ekonomi” projekt; flytande havsbaserad vindkraft, vågenergi, biobränslen och hållbart vattenbruk. Ambitionen är att bidra till att göra Sverige och Finland fossilfria genom att utveckla flytande havsbaserade vinparker.

Om Eolus

Pionjärer i ständig utveckling

Eolus är en av de ledande utvecklarna av förnybar energi i Norden och är aktiv i hela värdekedjan från utveckling av gröna fältprojekt till byggnation och drift av förnybara projekt.

Eolus erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringar i Norden och Baltikum, Polen och USA. Den totala projektportföljen uppgår till över 17 GW.

www.eolusvind.com

Om Simply Blue Group

Utvecklare av flytande havsbaserad vindkrafti tidiga skeden

Simply Blue Group, med huvudkontor i Cork (Irland) och med kontor runt om i världen, är en ledande utvecklare av hållbara och transformativa marina projekt i tidiga skeden.

Simply Blue Group jobbar med haven och gör det möjligt för samhällen att dra nytta av ”blå tillväxt”. Vårt kall är att öka medvetenheten om havens potential, bana väg för marin projektutveckling och samarbeta med partners för att bygga en hållbar blå ekonomi som bidrar till samhällsutvecklingen. Simply Blue Group har en portfölj av flytande vindkraftsprojekt på mer än 15GW

www.simplybluegroup.com
Team

SeaSapphire Teamet

Magnus Rosenblad
Magnus Rosenblad

Portfolio Director

Läs mer
Magnus Rosenblad
Magnus Rosenblad

Portfolio Director

Erfaren branschledare och investerare med 10 års erfarenhet som president för GE Energy (Sweden)AB och GE Digital/Grid Solutions med övergripande ansvar för förvaltning av landbaserad vindkraftsprojektportfölj, gasturbintillgångar och utveckling av nätteknologisk verksamhet. Innan han började på GE var Magnus en av grundarna av Sustainable Growth Associates and Investors GmbH med fokus på marknadsutveckling och investeringar i små och medelstora företag för förnybar energi.

Anu Vaahtera
Anu Vaahtera

Offshore Project Manager in Finland

Läs mer
Anu Vaahtera
Anu Vaahtera

Offshore Project Manager in Finland

Anu Vaahtera började på Eolus i juni -22 och arbetar som Offshore Project Manager i Finland. Innan hon började på Eolus arbetade hon för GaiaConsulting som en ledande konsult och projektledare i stora multiklientprojekt inom förnybar energi, marin industri och logistiksektorn. Hon har erfarenhet av havsvind i Norden såsom stiftelseutveckling, PR och affärsutveckling. Hon har två examina, en i Miljö- och resursförvaltning och den andra inom samhällsvetenskap.

Greta Aurell
Greta Aurell

Offshore Project Manager

Läs mer
Greta Aurell
Greta Aurell

Offshore Project Manager

Greta Aurell har arbetatsom projektledare inom havsbaserad vind på Eolus sedan augusti 2022. Hon hartidigare arbetat inom pappers- och massaindustrin samt med energioptimeringinom fastighetssektorn. Hon har en Civilingenjörsexamen inom energi- ochmiljöteknik.

Josefin Wildstam
Josefin Wildstam

Offshore Project Manager

Läs mer
Josefin Wildstam
Josefin Wildstam

Offshore Project Manager

Josefin Wildstam började på Eolus i januari 2023 och arbetar som projektledare inom havsbaserad vindkraft i Malmö, Sverige. Innan hon började på Eolus arbetadeJosefin inom konsultbranschen som miljökonsult, senast på Sweco. Josefin hartidigare erfarenhet av projektledning och arbete inom miljötillstånds- och MKB-området, till exempel med vindkraftsprojekt till havs. Hon har encivilingenjörsexamen i ekosystemteknik.

José Soares
José Soares

Project Controls Manager

Läs mer
José Soares
José Soares

Project Controls Manager

José Soaresarbetar på Simply Blue Group som projektkontrollledare.

Innan hankom till Sea Sapphire-teamet arbetade José inom industriella sammanhang somkvalitets-, miljö- och H&S-chef hos en korkprodukttillverkare och inomakademin i ett varierat antal befattningar, vid Uppsala universitet. Han har enbakgrund inom industriteknik och en master i vindkraftsprojektering.

Joanna Moberg
Joanna Moberg

Offshore Project Manager

Läs mer
Joanna Moberg
Joanna Moberg

Offshore Project Manager

Joanna Moberg började på Eolus i februari 2023 och arbetar som projektledare för havsbaseradvindkraft, baserad på Eolus kontor i Malmö. De senaste 6 åren har hon arbetatsom senior miljökonsult inom marina infrastrukturprojekt, inklusive havsbaseradvindkraft, exportkablar och -ledningar. Hon har gedigen erfarenhet avtillståndsprocessen ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.

Mats Goldberg
Mats Goldberg

Technical Manager, Sweden & Finland

Läs mer
Mats Goldberg
Mats Goldberg

Technical Manager, Sweden & Finland

Technical expert with 5 years of experience as responsible for floating offshore wind and synergetic business at the Research Institute of Sweden (RISE) engaged in different projects related to research on offshore wind projects ranging from platform technologies, grid balancing, control systems and synergetic technologies. Prior to joining RISE, Mats was CTO and engineering consultant at Flowocean, Siemens Gamesa, GE and Scanwind for 10years.

Blogg/nyheter

Nyheter och Pressmeddelanden

SV SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, has reached an important milestone for a floating offshore wind project in Finland
SeaSapphire
SV Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
Eolus and Simply Blue Group in partnership to develop four offshore floating wind projects in the Baltic Sea
SeaSapphire